Taloudellisesta väkivallasta

Taloudellisella väkivallalla tarkoitetaan tilannetta, jossa tekijä kontrolloi, riistää tai tuhoaa toisen taloudellisia resursseja heikentääkseen hänen taloudellista itsenäisyyttään tai hyötyäkseen itse taloudellisesti.

Mitä on taloudellinen väkivalta?

Taloudellinen väkivalta on vaiettu ja tuntemattomampi kuin muut väkivallan muodot. Taloudellisella väkivallalla tarkoitetaan tilannetta, jossa tekijä kontrolloi, riistää tai tuhoaa toisen taloudellisia resursseja heikentääkseen hänen taloudellista itsenäisyyttään tai hyötyäkseen itse taloudellisesti. Tyypillisesti taloudellinen väkivalta on parisuhteesta ilmenevä väkivallan muoto, mutta sitä voi esiintyä myös muissa lähisuhteissa kohdistuen esimerkiksi lapseen, vanhempaan tai isovanhempaan. Esimerkkejä taloudellisesta väkivallasta ovat toisen rahojen hallitseminen, toisen rajoittaminen osallistua taloudellisiin päätöksiin, toisen työmahdollisuuksien rajoittaminen ja häiritseminen, taloudellinen hyväksikäyttö ja eron jälkeinen taloudellinen väkivalta.

Väkivalta lähisuhteessa

Lähisuhteessa tapahtuvassa väkivallassa tekijä on nykyinen tai entinen puoliso, oma vanhempi, lapsi, lapsenlapsi sukulainen tai muu tärkeä ihminen. Väkivaltaa lähisuhteissa esiintyy monessa eri muodossa.

  • Fyysistä väkivaltaa ovat esimerkiksi työntäminen, lyöminen, potkiminen, raahaaminen, repiminen, ravistelu, aseiden käyttö tai fyysisellä väkivallan uhkaaminen.
  • Henkistä väkivaltaa ovat muun muassa alistaminen, arvostaminen ja halveksunta, sosiaalisen vuorovaikutuksen rajoittaminen sekä voimakas mustasukkaisuus.
  • Seksuaalista väkivaltaa ovat esimerkiksi raiskaus, sen yritys tai seksuaalisiin tekoihin pakottaminen.
  • Vainolla tarkoitetaan tilannetta, jossa parisuhteen aikainen perheväkivalta muuttuu eron jälkeen toistuvaksi, ei-toivotuksi seuraamiseksi, yhteydenotoiksi tai uhkailuksi. Vainoaminen voi olla myös kokijan talouteen kohdistuvaa toimintaa,
  • Taloudellinen väkivalta on yksi lähisuhdeväkivallan muoto ja henkisen väkivallan toteuttamiskeino. Taloudellinen väkivalta kytkeytyy usein muuhun perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan ja toisinaan jää muun väkivallan varjoon. 

Lisää tietoa lähisuhdeväkivallan yllämainituista sekä muista muodoista löydät esimerkiksi Nettiturvakodin tai THL:n sivuilta.

Arkisista erimielisyyksistä taloudelliseen väkivaltaan

Lähes jokaisessa parisuhteessa ja muissakin lähisuhteissa tulee eteen arkisia erimielisyyksiä, myös talousasioita tai rahankäyttöä koskien. Rahakonfliktilla (Kaittila 2017) tarkoitetaan rahaa käsittelevää tilannetta, jossa osapuolilla on eriävät mielipiteet tai päämäärät, jotka eivät välttämättä ole ääneen lausuttuja tai edes tiedostettuja. Konflikti syntyy, kun toinen osapuolista alkaa tavoitella päämääräänsä tai puhua sen tavoittelusta niin, että toisen tavoite on vastakkainen.

Taloudellisessa väkivallassa tekijä loukkaa toisen taloudellista itsemääräämisoikeutta tai tarkoituksellisesti vahingoittaa rahaan liittyen (Fernqvist & Näsman 2008). Taloudellisen väkivallan tekijä kontrolloi, riistää tai tuhoaa toisen taloudellisia resursseja heikentääkseen hänen taloudellista itsenäisyyttään tai hyötyäkseen itse taloudellisesti.

Parisuhteessa taloudellinen väkivalta voi ilmentyä siten, että toinen kumppaneista hallitsee molempien taloutta. Toisella ei ehkä saa olla omaa pankkitiliä tai pankkikorttia ja hän on tilivelvollinen kaikista menoistaan puolisolleen. Näin hän ei pysty säästämään itselleen rahaa, jonka avulla voisi erota vahingollisesta suhteesta. Raha on valtavan tehokas keino kontrolloida toista ja tehokas pakottavan kontrollin väline.

Taloudellisella hyväksikäytöllä voi olla monia eri ilmenemismuotoja. Sitä esiintyy yleisesti parisuhteiden lisäksi myös muissa lähisuhteissa. Puolison, lapselle säästetyn tai perheen yhteisten rahojen käyttäminen omiin tarpeisiin, taloudellisesta vastuunkannosta kieltäytyminen ja perheen sisäiset erot elintasossa ovat taloudellista hyväksikäyttöä. 

Talousasioita hoidetaan nykyään yleensä verkon kautta ja tämä on myös muokannut taloudellista väkivaltaa digitaaliseksi. Toisen nimissä on mahdollista nostaa lainaa, ottaa pikavippejä, tilata kalliitakin tavaroita pankkitunnusten avulla.

Taloudellinen väkivalta ei välttämättä pääty eroon. Entisellä kumppanilla voi olla mahdollisuuksia kontrolloida ja tehdä taloudellista väkivaltaa myös eron jälkeen esimerkiksi käyttämällä hyväkseen yhteistä, jakamatonta omaisuutta tai lapsen huoltajuutta. Joskus eron jälkeen tilanne voi kärjistyä taloudelliseksi vainoksi, jolloin entinen puoliso suunnitelmallisesti pyrkii vahingoittamaan taloudellisesti eri tavoin.

Lue lisää taloudellisen väkivallan ilmenemismuodoista täältä. Voit myös olla yhteydessä hankkeeseemme ja kertoa oman kokemuksesi luottamuksella.

Miksi on tärkeää puhua taloudellisesta väkivallasta? 

Taloudellinen väkivalta on vaiettu ongelma ja tuntemattomampi kuin muut väkivallan muodot. Kokija ei välttämättä tunnista omaa tilannettaan taloudellisen väkivallan kohteena. Ilmiöön liittyy myös paljon häpeän tunnetta, mikä nostaa kynnystä kertoa kokemuksista. On tärkeää, että yhteiskunnassamme puhutaan ilmiöstä enemmän, jotta kokijat pystyisivät paremmin tunnistamaan tilanteensa ja pääsemään avun piiriin aiemmin.

Taloudellinen väkivalta yksi yleisimmistä syistä, miksi kokija pysyy väkivaltaisessa suhteessa. Taloudellisten resurssien puute voi olla merkittävä syy siihen, miksi kokija ajattelee, ettei hänellä ole muuta vaihtoehtoa kuin jäädä tekijän luo. Taloudellinen väkivalta ei ole riippuvainen fyysisestä kontaktista, ja se voi jatkua myös suhteen päättymisen jälkeen. 

Ilmiöstä puhuminen on myös tärkeää siksi, että ammattilaisten osaaminen ja valmiudet auttaa taloudellisen väkivallan kokijoita kasvavat. Se auttaa myös palvelujärjestelmää kehittymään paremmin kokijoiden avuntarpeita vastaavaksi, moniammatilliseksi verkostotyöksi. Kun ilmiö tunnetaan paremmin, osaavat myös ammattilaiset paremmin tunnistaa ja ottaa se puheeksi asiakkaidensa kanssa.

Taloudellisesta väkivallasta puhuminen on tärkeää myös siksi, että tutkimusten mukaan (Kiiski 2011) parisuhteessa rahaan liittyvät konfliktit kärjistyvät useammin vakavammiksi ja suhteen hyvinvointia uhkaaviksi kuin muut riidat. Jopa perhesurmien taustalta tunnistetaan usein taloudellisia ongelmia. Ne myös nostavat itsemurhariskiä kolminkertaiseksi (Holkar 2018).

Taloudellisen väkivallan seuraukset 

Taloudellisella väkivallalla voi olla kokijoille monenlaisia kielteisiä seurauksia muun muassa terveydentilaan, työssäkäyntiin, koulutukseen sekä taloudelliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen. Taloudellinen väkivalta myös hankaloittaa väkivaltaista suhteesta lähtemistä. (Kaittila 2017)

Fyysiset seuraukset terveydentilalle voivat ilmetä esimerkiksi stressinä ja yleisen terveydentilan heikkenemisenä. Psyykkisiä seurauksia voi ilmetä ahdistuksena, pelkoina, syyllisyytenä ja voimattomuuden ja arvottomuuden tunteina, jopa itsetuhoisina ajatuksina. Taloudelliset seuraukset kokijoille aiheuttaa köyhyyttä, velkoja, maksuhäiriömerkintöjä ja jopa kodittomuutta.

Taloudellisen väkivallan seuraukset ovat usein pitkäaikaisia ja heijastuvat myös perheen lapsiin heikentäen lasten hyvinvointia. Seuraukset voivat myös heijastua työsuhteisiin tai opintoihin aiheuttaen niissä ongelmia. Sosiaalisesti taloudellisella väkivallalla on suuria seurauksia. Sosiaalisen elämän ylläpitäminen voi hankaloitua taloudellisten ja psyykkisten ongelmien myötä.