Forskning kring ekonomiskt våld

Ekonomiskt våld är inte lika välkänt som andra former av våld

Ekonomiskt våld är ett nedtystat problem och inte lika välkänt som andra former av våld. Det finns ännu ingen systematisk och vidsträckt information om ekonomiskt våld som fenomen eller om att hjälpa dem som upplever det.

En av de viktiga uppgifterna i projektet är att öka medvetenheten, förståelsen och kunskapen kring frågor om ekonomiskt våld. Vårt mål är att producera information och sammanställa statistiska uppgifter om fenomenet, dess former och dess koppling till annat våld i nära relationer.

Fenomenet har ännu inte undersökts utförligt i Finland och forskning kring vissa viktiga synvinklar av fenomenet saknas helt. Till exempel saknas nationell forskning om hur vanligt förekommande ekonomiskt våld är. Mäns upplevelser av fenomenet har inte heller undersökts tidigare. Av detta skäl har vi i projektet inlett forskningssamarbete med universiteten i Åbo, Lappland och Vasa, samt några andra organisationer med forskningsintresse kring ämnet. Vårt mål är att fördjupa och bredda förståelsen av fenomenet så att de personer som blir utsatta bättre kan identifiera sin situation och få bättre hjälp.

Forskning från Finland

Anniina Kaittila har skrivit en doktorsavhandling (på finska) om  penningkonflikter och ekonomiskt våld i parrelationer. Anniina Kaittila är också involverad i projektets utvecklings- och styrarbete. Några av projektmaterialen är baserade på Anniina Kaittilas forskning och publikationer.

Psykolog Eveliina Äärelä har i sin pro gradu-avhandling (Åbo universitet 2022, på finska) studerat förmågan hos professionella inom våldsarbete att känna igen ekonomiskt våld. 

”Baserat på resultaten av studien kan pengar sägas vara en vanlig tvist i parrelationer, och i extrema fall kan pengar också användas som ett sätt att skada en partner. Behandlingen av monetära konflikter och ekonomiskt våld bör därför systematiskt integreras i arbetet med att hjälpa dem som lever i en parrelation. I Finland tillgodoser det nuvarande tjänste- och rättssystemet inte behoven för dem som har upplevt ekonomiskt våld, så bristerna i det nuvarande systemet bör kartläggas och sättas som föremål för utvecklingsarbete. ”

”Baserat på resultaten av studien kan pengar sägas vara en vanlig tvist i parrelationer, och i extrema fall kan pengar också användas som ett sätt att skada en partner. Behandlingen av monetära konflikter och ekonomiskt våld bör därför systematiskt integreras i arbetet med att hjälpa dem som lever i en parrelation. I Finland tillgodoser det nuvarande tjänste- och rättssystemet inte behoven för dem som har upplevt ekonomiskt våld, så bristerna i det nuvarande systemet bör kartläggas och sättas som föremål för utvecklingsarbete. ”

Foskning genomförd i samverkan med vårt projekt

Kati Franttis pro gradu-avhandling (Lapplands universitet) om kvinnors överlevnad som upplevt ekonomiskt våld i sina relationer och efter separation (2024):

Taloudellista väkivaltaa parisuhteissaan ja eron jälkeen kokeneiden naisten selviytyminen ajallisena kertomuksena

Annika Peltolas kandidatavhandling (Lapplands universitet) om romansbedrägeri och effekterna för offren (2022):
Romanssihuijauksessa väkivallan uhriksi joutumisen vaikutukset uhrin elämään

Elisa Kokkonen och Veera Päiviös pro gradu-avhandling (Åbo universitet) om ekonomiskt våld mot män (2022):
Kaikki rahat meni, ja enemmän: Miesten kokema taloudellinen väkivalta parisuhteessa

Elina Seitzs pro gradu-avhandling (Lapplands universitet) om sambandet mellan missbruk och ekonomiskt våld i parrelationer (2022):
Riippuvuudet parisuhteissa ilmenevän taloudellisen väkivallan taustalla

Mikaela Sjöbloms pro gradu-avhandling (Jyväskylä universitet) om ekonomisk förföljelse efter separation (2022):
Ekonomisk förföljelse efter separation – Våldsutsatta kvinnors berättelser

Essi Isoniemi och Elina Koskelos avhandling (Yrkeshögskolan i Uleåborg)  om ekonomiskt våld som studerande utsätts för (2023):
Taloudellisen väkivallan esiintyvyys Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden opintojen aikaisissa lähisuhteissa

Annina Hoffrens och Iida Immonens avhandling (Yrkeshögskolan i Sydöstra Finland) om faktorer som predisponerar för ekonomiskt våld och dess effekter på hälsan (2023):
Taloudellinen väkivalta parisuhteissa – Altistavat tekijät ja vaikutukset terveyteen. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus

Katja Ronkainens pro gradu-avhandling (Lapplands universitet) om utmaningarna att hjälpa utsatta för ekonomiskt våld och hur man kan svara på dem (2023):
Taloudellisen väkivallan kokijoiden auttamistyön haasteet ja niihin vastaaminen.

Jenni Kaurias avhandling (Sydöstra Finlands yrkeshögskola) om metoder för att hjälpa vid ekonomiskt våld (2023):
Taloudellisen väkivallan auttamismenetelmät. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus

Noora-Riikka Tuomainens pro gradu-avhandling (Helsingfors universitet) om kvinnors överlevnad som upplevt ekonomiskt våld ur ett socioekologiskt perspektiv (2023):
Sosioekologinen näkökulma taloudellista väkivaltaakokeneiden naisten selviytymiseen.

Noora Nieminen och Satu Utriainens (Lapplands universitet) pro gradu-avhandling om erfarenheter från olika professionella om användningen av mätaren SEA2, samt hur professionella känner igen ekonomiskt våld i sitt eget arbete. Mätaren är i samarbete med projektet översatt till finska och svenska och anpassad till den finländska miljön (2023):

Taloudellinen väkivalta ja ilmiön tunnistamisen mahdollisuudet.

Internationell forskning

Det finns mer internationell forskning om ekonomiskt våld än vad det finns inhemsk forskning. Vi har på denna sida sammanställt intressanta utdrag från internationell forskning om fenomenet.

En internationell organisation som är värd att besökas är den brittiska organisationen Surviving Economic Abuse, vars uppdrag är att öka medvetenheten om ekonomiskt våld och hjälpa dem som upplever ekonomiskt våld att hantera sin situation och trivas med livet efteråt.

”I internationella studier verkar ekonomiskt våld vara en ganska vanlig form av våld. Det är starkt kopplat till annat våld i nära relationer. I många studier förekom ekonomiskt våld nästan alltid (ofta mer än i 90% av fallen) när det förekom annat våld i förhållandet, till exempel fysiskt eller psykiskt våld. Ekonomiskt våld överskuggas lätt av andra former av våld, även om det har mycket långtgående konsekvenser för den utsatta.”

”I internationella studier verkar ekonomiskt våld vara en ganska vanlig form av våld. Det är starkt kopplat till annat våld i nära relationer. I många studier förekom ekonomiskt våld nästan alltid (ofta mer än i 90% av fallen) när det förekom annat våld i förhållandet, till exempel fysiskt eller psykiskt våld. Ekonomiskt våld överskuggas lätt av andra former av våld, även om det har mycket långtgående konsekvenser för den utsatta.”

Ekonomiskt våld ur barn- och ungdomsperspektiv: En recension av litteraturen.

Läs mera: Bruno, L. (2022). Economic Abuse From Child and Youth Perspectives: A Review of the Literature. New Approaches to the Study of Social Inclusion of Poor Children and Youth (Forthcoming).

Denna svenska studie undersökte de ekonomiska konsekvenserna för kvinnor som lämnat ett våldsamt förhållande. Tidigare forskning visar att kvinnor som utsatts för våld i nära relationer också ofta utsätts för ekonomiskt våld där ekonomin har använts för att kontrollera och skada. Tidigare forskning har också visat att en fungerande ekonomi underlättar uppbrottet ur våldsamma relationer. I projektet har 13 intervjuer med våldsutsatta kvinnor genomförts. Resultatet visar att ekonomin under lång tid hämnar de våldsutsatta kvinnornas möjligheter att leva ett fullständigt liv.

Läs mera: Ulmestig, R. & Eriksson, M. (2017). Financial consequences of leaving violent men – women survivors of domestic violence and the social assistance system in Sweden. European Journal of Social Work, 20:4, 560-571.

Det spanska EcoVio-projektet har bekantat sig med ekonomiskt våld under åren 2014-2020 och har arbetat för att säkerställa kvinnors och barns grundläggande rättigheter.

Läs mera: https://economic-genderviolence.eu/ 

Austaliensiska KPMG har producerat en litteraturöversikt om förebyggande av ekonomiskt våld.

Läs mera: KPMG: Preventing the financial abuse of women: literature and desktop review

”Ekonomiskt våld förekommer vanligtvis i samband med andra former av våld. Det kan dock också förekomma ensamt utan fysiskt och annat psykiskt våld, vilket gör det särskilt svårt att identifiera. I det här fallet är det mindre troligt att den som upplever det söker sig till polisens tjänster eller tjänster för våldsarbete, vilket gör det svårt att bedöma förekomsten av fenomenet. ”  – KPMG Australien-

  

”Ekonomiskt våld förekommer vanligtvis i samband med andra former av våld. Det kan dock också förekomma ensamt utan fysiskt och annat psykiskt våld, vilket gör det särskilt svårt att identifiera. I det här fallet är det mindre troligt att den som upplever det söker sig till polisens tjänster eller tjänster för våldsarbete, vilket gör det svårt att bedöma förekomsten av fenomenet. ”  – KPMG Australien-

 

Syftet med studien var att främja mätningen av ekonomiskt våld genom att utveckla en uppdaterad version av Scale of Economic abuse.

Läs mera: Adams, A. E., Greeson, M. R., Littwin, A. K., & Javorka, M. (2020). The Revised Scale of Economic Abuse (SEA2): Development and initial psychometric testing of an updated measure of economic abuse in intimate relationships. Psychology of Violence, 10(3), 268–278.

Denna studie undersökte kognitiva, mentala och emotionella effekter hos barn till följd av exponering för fysiskt och ekonomiskt våld i hemmet. Barn som lider av trauma på grund av våld i nära relationer har visat sig ha högre kognitiva, psykiska och emotionella funktionsnedsättningar än genomsnittet.

Läs mera: Huang C. C., Vikse J. H., Lu S., & Yi S. (2015). Children’s exposure to intimate partner violence and early delinquency. Journal of Family Violence, 30(8), 953–965.

Där det förekommer våld i hemmet hör ofta ekonomiskt utnyttjande till en av våldsutövarens taktiker för att utöva makt; tyvärr saknas empirisk förståelse för ekonomiskt utnyttjande. Denna artikel ökar vår kunskap om ekonomiskt utnyttjande och dess relation till ekonomisk självförsörjning.

Läs mera: Postmus, J. L., Plummer, S., McMahon, S., Murshid, N. & Kim, M. (2012). Understanding economic abuse in the lives of survivors. Journal of Interpersonal Violence, 27(3), 411 – 430.

Den här artikeln undersökte den långsiktiga inverkan av våld i nära relationer på moderns depression och föräldraskap.

Läs mera: Postmus, J. L. & Huang, C. & Mathisen Stylianou, A. (2012). The impact of physical and economic abuse on maternal mental health and parenting. Children and Youth Services Review, 34 (9), 1922 – 1928.

”Var femte vuxen i Storbritannien har upplevt ekonomiskt våld eller övergrepp från sin nuvarande eller tidigare partner.” – Surviving Economic Abuse -organization –  

 

  

”Var femte vuxen i Storbritannien har upplevt ekonomiskt våld eller övergrepp från sin nuvarande eller tidigare partner.” – Surviving Economic Abuse -organization –
 

 

 

Det finns starka bevis för att de som överlevt ekonomiskt våld och som har sökt sig till tjänster för våldsarbete har upplevt omfattande ekonomiskt våld. Vi har dock fortfarande en lucka i vår förståelse för de överlevande med ekonomiska våldsupplevelser som inte har sökt sig till tjänster för våldsarbete. Således presenterar den här artikeln resultaten av kvalitativa intervjuer med en grupp kvinnor på ett community college (n = 20) som hade upplevt våld i nära relationer i sitt nuvarande eller senaste förhållande, men som aldrig har sökt hjälp från tjänster för våldsarbete.

Läs mera: Schrag, R.J.V. (2019). Experiences of Economic Abuse in the Community: Listening to Survivor Voices. Affilia. 2019;34(3):313-324.

I denna rapport undersöks för första gången omfattningen av ekonomiskt våld i nära relationer i Storbritannien. Även om andra former av våld i hemmet är väl dokumenterade har användningen av pengar som maktmedel i nära relationer ännu inte identifierats fullt ut.

Läs mera: Sharp-Jeffs, N. (2015). Money Matters : Research into the extent and nature of financial abuse within intimate relationships in the UK. London (UK): The Cooperative Bank.

”Tidiga varningstecken för ekonomiskt våld inkluderar hemlighållande av ekonomisk information, gömmande av pengar, ljugande om gemensam egendom, alkohol- och drogmissbruk, psykiska problem, ekonomisk stress och hemlöshet.” – KPMG Australien –

 

”Tidiga varningstecken för ekonomiskt våld inkluderar hemlighållande av ekonomisk information, gömmande av pengar, ljugande om gemensam egendom, alkohol- och drogmissbruk, psykiska problem, ekonomisk stress och hemlöshet.” – KPMG Australien –

 

”En av fyra britter har upplevt ekonomiskt våld efter separation.” – Refuge, en organisation i Storbritannien som arbetar  med kvinnor och barn mot våld i hemmet. –

 

”En av fyra britter har upplevt ekonomiskt våld efter separation.” – Refuge, en organisation i Storbritannien som arbetar  med kvinnor och barn mot våld i hemmet. –