Vad handlar projektet om?

Projektet Känn det ekonomiska våldet 2021-2024

Viola – väkivallasta vapaaksi ry och Vasa mödra- och skyddshem ry förverkligar det nationella projektet tillsammans med flera andra samarbetspartners under tiden 1.5.2021 – 30.4.2024.

Projektets bakgrund

I nuläget finns ingen systematisk eller vidsträckt information om ekonomiskt våld som fenomen eller arbetsmodeller för hur man skall hjälpa offren. Under planeringen av projektet framkom det att hjälpbehövande kan identifieras i det praktiska våldsarbetet, men sätten att hjälpa på är begränsade och det finns strukturella hinder.

Vad är ekonomiskt våld?

Ekonomiskt våld är ett nedtystat problem och inte lika välkänt som andra former av våld. Ekonomiskt våld innebär situationer där förövaren kontrollerar, berövar eller förstör den andras ekonomiska resurser i syfte att försämra dennes ekonomiska självständighet eller för att själv gynnas ekonomiskt. Ekonomiskt våld ses oftast som en våldsform i parförhållanden med det kan också förekomma gentemot till exempel barn, föräldrar och mor- och farföräldrar.

Ekonomiskt våld kan ta sig i uttryck bland annat på följande sätt:

  • kontroll av den andras pengar
  • ekonomiskt utnyttjande
  • ekonomiskt våld i samband med skilsmässa
  • begränsning av den andras jobbmöjligheter

Läs mer om ekonomiskt våld här.

Varför är det viktigt att uppmärksamma ekonomiskt våld? 

Studier visar att konflikter i nära relationer relaterade till pengar oftare eskalerar till mer allvarliga och hotfulla situationer än andra tvister (Kiiski, 2011). 

Ekonomiska problem ökar självmordsrisken trefaldigt (Holkar, 2018). 

Ekonomiska problem påverkar offrets hälsa och arbete/utbildning negativt och det försvårar också offrets möjlighet att lämna ett våldsamt förhållande (Kaittila, 2017). 

Det nationella projektets mål

Förståelse för fenomenet. Ekonomiskt våld och dess konsekvenser bli ett känt fenomen. Fenomenet känns igen och offren förstår att de har fallit offer för ekonomiskt våld.

Professionellas kunnande. Professionellas kunnande och möjligheterna att hjälpa offer ökar och utvecklas. Professionella hjälps åt med utvecklingen och deras nätverk växer.

Hjälp för offren. Offrens helhetssituation och tillgång till rådgivning, vägledning och tjänster underlättas. Nya hjälpmodeller utvecklas.

Medvetenhet om fenomenet. Medvetenheten, förståelsen och kunskapen kring frågor om ekonomiskt våld ökar. Behovet av förändringar i hjälpsstrukturer och -metoder lyfts fram.

Viola – väkivallasta vapaaksi ry och Vasa mödra- och skyddshem ry förverkligar det nationella projektet tillsammans med flera andra samarbetspartners under tiden 1.5.2021 – 30.4.2024. Kontaktuppgifter hittar du här.