Material för professionella

Hjälp och verktyg till professionella för att bemöta personer som upplever ekonomiskt våld

Att känna igen och tala om ekonomiskt våld kan kännas utmanande, men varje myndighet och professionell har ett ansvar att regera om de möter våld. Den här sidan är för professionella som letar efter information, stöd och sätt att identifiera och ta itu med ekonomiskt våld och hjälpa dem som upplever det. På den här sidan hittar du material relaterat till ekonomiskt våld som professionella kan ha nytta av i sitt arbete. Webbsidorna och materialbanken kommer att växa allt eftersom projektet fortskrider.

Former av ekonomiskt våld -affisch

Att identifiera fenomenet i ditt eget klientarbete är utgångspunkten för allt. Ekonomiskt våld kan förekomma i nära relationer på många olika sätt. Förövaren kan till exempel vara en partner, före detta partner, förälder, eget vuxet barn eller barnbarn, en vän eller någon annan viktig för den utsatta. Läs mer om former av ekonomiskt våld och ladda ner vår relaterade affisch. Om så önskas kan den även visas i kundutrymmet.

Babyfamiljens ekonomi – en broschyr om bra ekonomisk förvaltning

När ett barn föds och den ena föräldern stannar hemma för att ta hand om barnet, tenderar familjens ekonomi att förändras och inkomstskillnaderna ökar. Det är viktigt att diskutera ekonomisk jämlikhet och kostnader och utgifter för barn i förväg.

Pengafrågor är en typisk orsak till att det uppstår oenigheter i familjen. Konflikter som är förknippade med pengar är ofta svårare och mer hotfulla mot relationens välbefinnande än andra tvister. Ekonomiska frågor kan också bli ett verktyg för kontroll och våld. Det finns små meningsskiljaktigheter om pengar i varje relation, men den extrema formen av penningkonflikter är ekonomiskt våld, där den andra partnern syftar till att undergräva och kontrollera sin partners ekonomiska situation och ekonomiska oberoende. Detta är ett fall av ekonomiskt våld, som ofta börjar smått och obemärkt för att med tiden bli grövre.

Läs mer om babyfamiljens ekonomiska angelägenheter och deras förväntan i  broschyren (på finska) som vi genomförde i samarbete med Förbundet för mödra- och skyddshem, Stressistä Säätelyyn -projektet, Garantistiftelsen och Marthaförbundet. Broschyren är ett bra verktyg för att tala om ekonomiska frågor med familjer som har småbarn.

Projektets egna broschyr

Känn det ekonomiska våldet -projektets broschyr kan du ladda ner och skriva ut här . Om så önskas kan den visas i kundutrymmet.